Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     

Salts d'Escala en la Comunicació           

 
L'actual revolució de la comunicació ens obre pas cap a les societats de transició.

Aquestes societats prepararan el terreny per el canvi cultural més important de tots.

La teoria dels salt d'escala en la comunicació permet predir que, amb la revolució del nou estadi, es poden produir canvis de naturalesa en la condició humana. 

 

Accés al nou estadi
(formació del forat blanc)

Revolució 
de la parla
Revolució 
agrícola
Revolució 
urbana
Revolució 
industrial
Revolució de la comunicació
NOVETATS 
::Domini del foc
::Eines de pedra
::Parla
::Pensament abstracte
::Caça
::Espigolament de menjar
::Agricultura
::Animals domèstics
::Assentaments estables
::Primeres ciutats
::Escriptura
::Comerç
::Manufactura
::Religions
::Primeres lleis escrites
::Amplificació de la força muscular
::Fàbriques
::Difusió del coneixement
::Amplificació de la força  mental i emocional
::Enginyeria de Intangibles (Intervencions reflexives de l'entorn immaterial)
INNOVACIONS POLÍTIQUES
::Primers imperis ::Apoteosi dels estats centralistes ::Unions voluntàries trans-estatals
::Renaixement del poder local
::Teocràcies ::Democràcia representativa ::Democràcia participativa
INNOVACIONS ECONÒMIQUES
::Economies confinades en mercats tencats
::Comerç a gran escala en àrees tencades
::Globalització de l'economia
::Globalització del comerc
NOUS SISTEMES INTEGRATS D'IDEES QUE APAREIXEN
::Religions ::Ideologies
::Ciència
::Paradigmes
::Percepcions holístiques
NOVES EINES 
::Materials ::Materials
::Animals
::Materials
::Animals
::Forces Naturals
::Mineria
::Energia electrica
::Motors
::Mitjans de comunicació de masses
::Ciència i tecnologia
::Informàtica
::Telemàtica
::Multimedia
::Biotecnologia
::Materials artificials
NOVES OCUPACIONS PRIMORDIALS 
::Caçar
::Captar
::Conreu de la terra
::Pasturar
::Oficis especialitzats
::Filosofia
::Art
::Literatura
::Estratègia militar
::Predomini de les activitats de manufactura industrial
::Serveis annexes a la producció industrial
::Enginyeria Institucional
::Gestió de les transformacions culturals
::Manufactura de immaterials (*)
(*) Per immaterials s'entén qualsevol força de naturalesa formal que configura o empeny l'acció humana. Inclou per tant, tot tipus de formes socials i culturals, tal com mapes mentals, normes, creences, valors, paradigmes, algoritmes i qualsevol altre classe de procediments i convencions, qualsevol classe de pautes culturals, ideologies, estructures cognitives, repertoris d'habilitats professionals, així com estructures econòmiques i socials, institucions socials i qualsevol altre tipus d'aparat formal que tingui la capacitat d'afectar, impulsar o configurar l'activitat humana