Josep Burcet Llampayas

josep@burcet.net

menú català
activitat   paradigmes   links   docs

menú español
actividad  paradigmas  links  docs

English menu
activity  paradigms  docs


   
     

Salts d'Escala en la Comunicació           

La revolució de la comunicació, que està començant actualment, s'obre el camí cap a les societats de transició.

Com em vist fins ara, cada cop que hi ha hagut un increment substancial de comunicació, s'ha produït tot seguit l'aparició d'un nou tipus de cultura. 

La magnitud el canvi cultural és directament proporcional al increment de comunicació. L'increment actual de comunicació és el més gran de tots els que s'han enregistrat fins ara. Per tant, hem d'esperar que els canvis culturals que seguiran seran també els més substancials i intensos de tots.

Arribada de les noves comunicacions

Revolució 
de la parla
Revolució 
agrícola
Revolució 
urbana
Revolució 
industrial
Revolució de la comunicació
NOVETATS 
::Domini del foc
::Eines de pedra
::Parla
::Pensament abstracte
::Caça
::Espigolament de menjar
::Agricultura
::Animals domèstics
::Assentaments estables
::Primeres ciutats
::Escriptura
::Comerç
::Manufactura
::Religions
::Primeres lleis escrites
::Amplificació de la força muscular
::Fàbriques
::Difusió del coneixement
::Amplificació de la força  mental i emocional
::Enginyeria de Intangibles (Intervencions reflexives de l'entorn immaterial)
INNOVACIONS POLÍTIQUES
::Primers imperis ::Apoteosi dels estats centralistes ::Unions voluntàries trans-estatals
::Renaixement del poder local
::Teocràcies ::Democràcia representativa ::Democràcia participativa
INNOVACIONS ECONOMIQUES
::Economies confinades en mercats tencats
::Comerç a gran escala en àrees tencades
::Globalització de l'economia
::Globalització del comerc
::Religions ::Ideologies ::Paradigmes
NOVES EINES 
::Materials ::Materials
::Animals
::Materials
::Animals
::Forces Naturals
::Mineria
::Energia electrica
::Motors
::Mitjans de comunicació de masses
::Ciència i tecnologia
::Informàtica
::Telemàtica
::Multimedia
::Biotecnologia
::Materials artificials
NOVES OCUPACIONS PRIMORDIALS 
::Caçar
::Captar
::Conreu de la terra
::Pasturar
::Oficis especialitzats
::Filosofia
::Art
::Literatura
::Estratègia militar
::Predomini de les activitats de manufactura industrial
::Serveis annexes a la producció industrial
::Enginyeria Institucional
::Gestió de les transformacions culturals
::Manufactura de immaterials