El disseny del futur immediat

Fonaments teòrics i propostes pràctiques

 

Josep Burcet
josep@burcet.net

Resum

Durant el trànsit cap a la societat de la comunicació, la societat quedarà exposada a dosis molt altes de novetat. La capacitat de la població per assimilar-les esdevé el factor clau més important per assegurar l’èxit d’aquesta transició.

El disseny del futur immediat ha d’incloure accions específiques per posar a la població i a les organitzacions en condicions de treure el màxim partit possible dels canvis. Però cal també organitzar accions més genèriques destinades a potenciar la capacitat de la població per 1)fer front a l’allau de novetat i 2)ser alhora una font creativa de novetat. Els progressos en la gestió de la novetat són la principal font d’energia per encarar amb èxit la realitat emergent.

Aquest capítol presenta la base teòrica per sustentar ambdós tipus de accions. A partir d’aquesta base teòrica, s’enumeren les principals iniciatives que haurien de constituir el nucli dur del disseny del futur immediat.


PER CARREGAR TOTA LA PÀGINA, CLICK AQUÍ

Temps de càrrega a 28.8: 101 segons
Temps de càrrega a 56.6:  52 segons

Per veure la versió més recent (juliol del 2001); en format htm
fer un click aquí
(és la versió en castellà)